Vedtekter

Vedtekter


 

Vedtekter for TVEIT TREKKSPILLORKESTER (av 01.02.10)

 

§   1     Navn

Orkesterets navn er Tveit Trekkspillorkester(TTO), stiftet 1.september 1978.

 

§   2     Formål

TTO’s formål er å fremme trekkspillmusikken, arrangere kulturelle sammenkomster og bidra med musikk i ulike sammenkomster.

 

§   3     Medlemskap

TTO har følgende medlemskap:

 1. Aktive trekkspillere.
 2. Andre aktive musikere hvor instrumentet vedkommende spiller, passer inn i orkesteret.

Stemmerett har aktive medlemmer over 14 år som har vært medlem i minst to måneder og betalt sin kontingent.

 

§   4     Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

 

§   5     Plikter

Medlemmene er forpliktet til å overholde orkesterets vedtekter og vedtak.

 

§   6     Rettigheter

Medlemmene kan benytte orkesterets materiell innenfor TTO’s formål.

 

§   7     Styret

Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Avgjørelser i styret taes med simpelt flertall, ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

 

Styrets arbeid:

 1. Lede TTO’s virksomhet, ivareta TTO og medlemmenes interesser.
 2. Når ønskelig, fastsette instruks for verv og funksjoner.
 3. Arrangere kurs og sammenkomster.
 4. Føre protokoll ved års-, styre- og medlemsmøter samt klubbens arkiv.
 5. Behandle  inn- og utmelding i orkesteret og føre medlemskartotek.

 

§   8     Årsmøtet

Årsmøtet avholdes hvert år innen februar måned og innkalles med 14 dagers varsel.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte stemme berettige medlemmene.

Saker som skal stå på innkallelsen: Forandring av kontingent, større investeringer/salg, endringer av TTO's vedtekter eller oppløsning.

 

Dagsorden på årsmøtet:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, referent og to personer for underskrift av protokoll
 3. Godkjenning av innkallelse, saksliste og av eventuelle fullmakter
 4. Årsrapport og regnskap
 5. Innkomne forslag(må være styret i hende senest åtte dager før årsmøtet)
 6. Valg av: Leder(1 år), nestleder(2 år), sekretær(2 år), kasserer(2år), revisor(2 år)og valgkomité(1 år)
 7. Avslutning

Valget foregår skriftlig når det er foreslått flere kandidater enn det som skal velges til de enkelte verv. Valgt er den som får flest stemmer. Ved stemmelikhet er det omvalg. Omvalget avgjøres ved loddtrekning hvis det blir stemmelikhet.

 

§   9     Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøtet avholdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de stemmeberettige medlemmene krever det og innkalles med 14 dagers varsel. På møtet er det kun den eller de saker som dette ekstraordinære årsmøte omfatter, som skal behandles. Sakene skal kunngjøres i innkallelsen.

 

§   10   Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun foretas på ordinært årsmøte og skal kunngjøres på innkallelsen. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettige medlemmer.

 

§   11   Suspensjon/Eksklusjon

Styret kan suspendere/ekskludere et medlem som:

 1. misbruker orkesterets midler og materiell
 2. ved oppførsel skader orkesterets renome.

 

§   12   Oppløsning

Dersom det er aktuelt å oppløse orkesteret, skal dette skje med 2/3 flertall på ordinært årsmøte pluss 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte 3 – 6 måneder senere.

Løsøre og kontantbeholdning fryses i 3 år. Dersom ikke orkesteret starter opp igjen innen 3 år, tilfaller løsøre og kontantbeholdning ”musikklivet”.

 

 

 

 

                ----------------------------------------------------------------------------------------------

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.11 | 11:22

Hei, takk for den, gøy med tilbakemeldinger. Nå skal vi jo snart ut til dere igjen. .

...
24.02 | 13:42

Hei.Takk for to kjempe fine kvelder som dere har spilt hos oss på Sang og hyggekveldene på Gunders Kafe.Den siste var 22 feb.Folk er kjempe fornøyde.

...
20.12 | 18:59

Du kan også se adr. på hjemmesiden ark kontakter

...
20.12 | 18:49

Se vår hjemmeside aministrasjon

...
Du liker denne siden